بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

این پژوهش نشان می دهد که اميال نفسانی از درون و اغوای شيطانی، همواره در کمين گمراهی انسان است، تا او را از بندگی خدای یکتا رها سازند و به دنياگرایی و شيطان پرستی وا دارند.
استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

استعاره جهاد و پایداری در گفتمان و ایدئولوژی سیاسی رهبر: رویکرد شناختی

هدف مقاله حاضر، بررسی مفهوم جهاد، پایداری و مفاهیم مرتبط با آن در گفتمان سیاسی رهبر انقلاب اسلامی ایران است.
سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

سوم خرداد؛ روزی به وسعت همه تاریخ ایران

فتح خرمشهر نه يك واقعه نظامی، بلکه يك مفهوم انساني است؛ تاریخ ايران مملو از حوادث تلخ و شيرين و فراز و نشيب هاي مختلف است.
نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

نمادهاي اسطوره اي ملي و ديني در شعر دفاع مقدس

مقاله حاضر عهده دار بحث درباره حضور اسطوره های ملی و مذهبی در شعر دفاع مقدس و نوع نگاه شاعران دفاع مقدس به اساطیر است.
تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي

با توجه به تهاجم فرهنگي نظام استکباري به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران، اين تحقيق که به منظور بررسي تاثير دست آوردهاي فرهنگي دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامي انجام شده است.
بررسی تحوّل مخاطب در ادبیّات پایداری کودک و نوجوان

بررسی تحوّل مخاطب در ادبیّات پایداری کودک و نوجوان

این پژوهش بر آن است تا بر پایة نظریّة چمبرز، مخاطبان ادبیات پایداری را در دو دهة متفاوت 60 و 90 خورشیدی، شناسایی و مقایسه کند و همچنین شیوه‌هایی که نویسندگان برای برقراری با خوانندگان خود در این دو دهة متفاوت، به کار برده‌اند، بررسی شود
۹
آرشیو