ويژگي هاي سبكي منظومه هاي دفاع مقدس

ويژگي هاي سبكي منظومه هاي دفاع مقدس

اين مقاله ضمن واكاوي قالب مثنوي در شعر دفاع مقدس و تبيين وضعيت آن در سه دوره متمايز، حضور نهضت منظومه پردازي را با معرفي چهارده منظومه نسبتا طولاني كه در موضوع دفاع مقدس پرداخته شده اند، به اثبات رسانده و با بررسي اين منظومه ها و دريافت همساني و هم تباري آنها، ويژگي ها و شناسه هاي سبكي شان را برشمرده و تثبيت نموده است.
جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

جذابیت در تئاتر دفاع مقدس

"جذابیت" از عناصر اساسی تئاتر، بویژه در زمینه ارتباط با تماشاگران محسوب می شود، اما در تئاتر دفاع مقدس در ایران، از این عنصر تاثیر گذار، به خوبی بهره گیری نمی شود و یا آنکه گروههای نمایشی توان ایجاد جذابیت مناسب در اجرای خود را ندارند.
نماز در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

نماز در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهداء

مساله مورد مطالعه در این پژوهش نماز و آثار آن در سخنان، سیره و وصیت نامه های شهدا است. این پژوهش از روش کتابخانه ای به صورت فیش نویسی استفاده شده است.
بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

بررسی نقش شعار در تئاتر دفاع مقدس

جنگ پیده ای است اجتماعی که ما بین دو یا چند جامعه درگیر به وقوع می پیوندد. این پدیده اجتماعی مانند سایر پدیده های اجتماعی تبعاتی دارد که می تواند به نسبت – در مکان ها و زمان های مختلف – ثمرات خوب و یا بدی به بار آورد.
بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادمه

ابراهيم مقادمه یکی از چهره های درخشان معاصر فلسطينی اسهت که با خلق آثار ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزندهای را به جامعه فلسطين ارائه کند.
بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

بن مایه ها و مصداق های پایداری در صحیفۀ سجّادیه

این پژوهش بر آن است تا با رویکرد پایداری و بهره گيری از روش توصيفی- تحليلی به بررسی بن مایه ها و مصداقهای استقامت در صحيفه بپردازد. یافتۀ اساسی آن نيز در این نکته، نهفته است که نيایش های صحيفه، پيوندی ناگسستنی با مفهوم استقامت و پایداری دارد و این مفهوم در مصداق های گوناگون تجلّی یافته است.
۳
آرشیو